U kunt ons verkiezingsprogramma ook lezen via dit online document: klik hier.

Nederweert Anders staat voor:

A: Aansprekend; Wij zoeken de verbinding om als gemeenschap zorg te dragen voor ons mooie Nederweert.

N: Nageslacht; Wij hebben de wereld te leen met de plicht naar onze (klein)kinderen om er goed voor te zorgen.

D: Doelgericht; Via woorden naar daden. Versterken van bestaande, stimuleren en initiëren van nieuwe initiatieven. Nederweert in beweging!

E: Evenwicht; Via nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten en met participatie van inwoners naar een beter evenwicht tussen welvaart en welzijn, economie, duurzaamheid, natuur en milieu.

R: Rechtvaardig; Sociale rechtvaardigheid als toetssteen op elk terrein. Iedereen doet en telt mee.

S: Samen(leving); De gemeente Nederweert zijn wij met elkaar.

Wie zijn wij?

Nederweert Anders bestaat uit een groep betrokken burgers die wil dat het in Nederweert en de Nederweerter politiek anders gaat. Wij willen een brug slaan tussen burgers en politiek, waarbij wij op basis van dialoog en voortschrijdend inzicht onze standpunten aanscherpen. Zo is dit programma mede tot stand gekomen door gesprekken met inwoners van Nederweert. Wij willen iedereen die via de ‘walk & talks’ of de ‘hei-sessie’, of anderszins een bijdrage heeft geleverd, hiervoor hartelijk bedanken. Wij zijn een lokale partij.

Bij Nederweert Anders staan mens, gezondheid, groen en duurzaamheid centraal. Met een gezonde eigentijdse economie als middel. Wij zijn er voor jong en oud, voor arm en rijk, voor zwak en sterk. Daarbij gaan wij niet voor eigenbelang maar handelen wij eerlijk en onafhankelijk. Wij proberen onze bijdrage te leveren, niet door over anderen heen te walsen of hen in diskrediet te brengen, maar door bewustzijn en draagvlak te creëren. Wij geloven namelijk dat veranderingen alleen kans van slagen hebben wanneer ze niet worden opgelegd, maar in een gezamenlijk proces tot stand komen. Dit betekent soms dat kwaliteit voor snelheid gaat.

Waar gaan wij voor?

De doelstelling van Nederweert Anders is een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving. De coronapandemie heeft ons geleerd dat, als de gezondheid bedreigd wordt, al het andere van ondergeschikt belang is. In de huidige samenleving is zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid en gezondheid van anderen van levensbelang. Door op een constructieve wijze de dialoog te voeren gaan wij lastige thema’s niet uit de weg. Wij luisteren naar deskundigen, inwoners, betrokkenen, andere politieke partijen en naar onszelf. Vaak zijn er verschillende meningen, maar dat is voor Nederweert Anders geen probleem. Wij respecteren iedere op eerlijke feiten gestoelde mening, maar houden vast aan de koers dat een gezond Nederweert onze eerste prioriteit is. Hierbij is gezondheid meer dan fysieke gezondheid. Uitgaande van het begrip ‘positieve gezondheid’ willen wij ons ook richten op mentaal en sociaal welbevinden. Het door iedereen mee kunnen blijven doen in de maatschappij, het er echt bij horen, staat bovenaan. Wij denken dat de natuur, waarmee Nederweert zo rijkelijk bedeeld is, hier een belangrijke rol kan spelen. Mede daarom hebben wij de afgelopen jaren consequent gepleit voor meer groen en hebben wij kritisch meegedacht over de ontwikkelingen in het buitengebied. Dit, in combinatie met ingrijpende en voor de burgers betaalbare verduurzamingsmaatregelen, moet leiden tot een toekomstbestendig Nederweert.

Onze visie op de gemeente van de toekomst

Nederweert Anders heeft geen enkele behoefte of noodzaak om na te denken over gemeentelijke herindeling.

De gemeente is in eerste instantie dienend en faciliterend naar de inwoners, naar initiatieven van burgers, naar de zorg en naar onze werkomgeving. Door de nieuwe opzet van de themaraden worden meer en andere burgers bereikt. Dit dient nog verder te worden uitgebreid, via een burgerberaad, zodat nog meer burgers en/of ondernemers in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij lokale thema’s. Hierbij dienen nieuwe technologische middelen maximaal ingezet te worden. Tijdens de coronacrisis hebben wij ervaren dat digitaal vergaderen een manier is om veel mensen te bereiken en te betrekken. Digitaal overleg en online bijeenkomsten bieden veel voordelen. Het is onder andere duurzamer dan fysieke bijeenkomsten. Daarom zou er – ook in de toekomst – een balans moeten zijn tussen fysiek en online ontmoeten.

Op het gebied van bestuur staan wij voor transparantie en een doordachte besluitvorming. Wij zoeken dus nadrukkelijk de dialoog, waarbij niet alleen de economische pijlers centraal staan, maar er ook een duidelijk evenwicht dient te zijn met maatschappelijke acceptatie, lokale milieuaspecten en het behoud van het karakteristieke landschap. Verandering van beleid is daarnaast gebaat bij voldoende draagvlak bij de uitvoerders ervan. Wij vinden het meebewegen met de gekozen koers door het ambtenarenapparaat dan ook een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit en snelheid van bestuur. Het kan ANDERS.

Inhoudelijk richt Nederweert Anders zich op de volgende thema’s:

1. Groene en duurzame gemeente

“Nederweert in 2040 energieneutraal en klimaatbestendig” is het uitgangspunt van de gemeente. Deze duurzaamheidsopgave dient zowel door de gemeente als door haar inwoners proactief te worden opgepakt. Nederweert Anders heeft gezorgd voor een gemeentelijk energiefonds om iedereen te helpen bij de verduurzaming. Instandhouding en het aanleggen van meer groen levert ook een belangrijke bijdrage aan een duurzame gemeente. Groen bevordert bovendien positieve gezondheid.

Duurzame energieopwekking

De eerste en belangrijkste stap is energiebesparing. Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Nederweert Anders is van mening dat er een gratis energiecoach beschikbaar moet zijn voor iedereen. Goede communicatie hierover is belangrijk. Voor de energieopwekking zoveel mogelijk zonnepanelen op daken alvorens verder te gaan met windenergie of zon op land. Alle industrieterreinen en openbare gebouwen, scholen en overdekte parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk voorzien te zijn van zonnepanelen. Maak hierbij maximaal gebruik van technische duurzaamheidsmiddelen.

Nieuwe windmolens of zonneparken, na realisatie van het vergunde zonnepark ‘Het Kruis’, zijn voor Nederweert Anders nu niet aan de orde.

Op de langere termijn hopen wij op nieuwe technieken, zoals de toepassing van waterstof of energieopwekking op water.

Nederweert Anders wil mensen die investeren in duurzaamheid hiervoor financieel belonen. In navolging van de duurzaamheidsprijs van Nederweert Anders pleiten wij voor het instellen van een ‘jaarlijkse gemeentelijke duurzaamheidsprijs’. Door alle burgers en ondernemers te stimuleren een bijdrage te leveren heeft de energietransitie, die samen met vergroening voor ons met stip op nummer één staat, de meeste kans van slagen.

Groen

Op aandringen van Nederweert Anders heeft de gemeente haar groenbeleid versterkt, meer bomen geplant, meer biodiversiteit bevorderd en het maaibeleid en bermbeheer aangepast. Bij alle nieuwbouwplannen dient groen een prominente plek te krijgen. Kijk hierbij ook kritisch naar de keuze van de bomen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Concreet

Nederweert Anders wil nog meer investeren in uitbreiding van groen in alle kernen. Bijvoorbeeld door groenere straten en pleinen, groene speelplekken, groene schoolpleinen, bloemenweides en bloeiende bermen. Meer groen in de kernen is goed voor ontspanning, draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en voorkomt hittestress. Wees creatief en ontwikkel een groene inrichting samen met de inwoners.

De gemeente heeft een belangrijke taak in controle en handhaving en hiermee het in stand houden van het groen. De Gemeentelijke Kapverordening is een aantal jaren geleden helaas sterk ingeperkt. Met als gevolg onnodig verlies van belangrijk groen dat niet meer beschermd was. Nederweert Anders pleit voor actief optreden bij moedwillige vernietiging van groen. Deze taak van de gemeente dient wat ons betreft meer prioriteit te krijgen.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Hierbij past vergroening van het Raadhuisplein als groen visitekaartje van ons gemeentehuis. De aanleg van de wadi bij het gemeentehuis is een goed voorbeeld. Wij gaan door met acties als gratis fruitbomen, ‘steen eruit groen erin’ (actie steenbreek) en het aanbieden van gratis bloemen- en kruidenmengsels. Nederweert Anders promoot deze acties om bewustwording te stimuleren. Lift mee met de toegenomen maatschappelijke waardering voor een groene omgeving.

Vermindering van fijnstof, stikstof en geur

Dit is een heel belangrijk issue in Nederweert vanwege het groot aantal agrarische bedrijven, de verwevenheid van wonen en agrarische bedrijvigheid, de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden en de aanwezigheid van grote snelwegen en industriegebieden. Wij hebben al vele jaren de niet benijdenswaardige reputatie om tot de gemeenten te behoren met het hoogste percentage fijnstof. Zonder de agrarische sector ‘de schuld’ te geven valt volgens Nederweert Anders hier op dit moment de meeste milieu- en gezondheidswinst te behalen. Hier kunnen wij als gemeente het beste aan de knoppen draaien om zodoende milieu, gezondheid en leefbaarheid te bevorderen.

Daarbij vinden wij het belangrijk dat agrariërs die willen of moeten stoppen een reëel en financieel aanvaardbaar alternatief wordt geboden. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hiervoor mede afhankelijk zijn van Provincie en Rijk en dat er wellicht niet voor alle agrarische bedrijven een optimale oplossing is. Echter, in deze snel veranderende maatschappij ondergaan ook andere beroepsgroepen een veranderingsproces of verdwijnen zelfs helemaal. In een tijd waarin steeds meer mensen bewust minder vlees eten is het voor Nederweert Anders niet vanzelfsprekend dat de van oudsher gesubsidieerde landbouwsector een voorkeursbehandeling krijgt. Deze tijd vraagt om een bewustzijnsverandering waarin iedereen zijn steentje bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, zonder elkaar te wantrouwen of te beschuldigen.

Bij bestaande bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden is Nederweert Anders voorstander van toepassing van de best mogelijke technieken. Het is daarbij niet wenselijk dat de milieu- en gezondheidswinst te niet wordt gedaan door een groter aantal dieren. Per saldo moet de overlast immers dalen. Ondernemers die van mening zijn dat dit onvoldoende oplevert qua verdienmodel zullen dan andere keuzes moeten maken in het belang van natuur, milieu en gezondheid. De rijksoverheid is bereid deels bij te dragen aan het verdienmodel voor agrarische ondernemingen. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor het landschap door bijvoorbeeld erfbeplanting, groene bermen en houtsingels actief door de gemeente moet worden gestimuleerd.

Nederweert Anders heeft ervoor gezorgd, dat in de omgevingsvisie, agrarische vergunningen die al jaren niet worden benut, kunnen worden ingetrokken. De volgende stap is een passend sloopbeleid, zodat vrijkomende agrarische bebouwing geen aantrekkende werking heeft voor derden. Emissierechten dienen te worden opgekocht om nieuwe intensieve veehouderijen te voorkomen.

Nederweert Anders erkent het risico van een nieuwe pandemie als mensen en dieren te dicht op elkaar leven. Verlaging van de veestapel is onvermijdelijk om de kwaliteit van lucht, bodem en water in Nederweert tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Nederweert Anders wil geen agrarische kaalslag. Waar gezonde eigentijdse ondernemingen op een passende locatie liggen dient het economisch belang daarvan te worden gerespecteerd. Bovendien verzorgen agrariërs een belangrijk deel van het buitengebied. Er komt een geleidelijke omschakeling naar natuur-inclusieve en circulaire landbouw, zoals ook blijkt uit het nieuwe regeerakkoord. Dit geldt voor heel Nederland, dus ook voor Nederweert. Gezien de positieve ervaringen met het programma ‘Buitengebied in balans’ verwachten we dat de gemeente, de agrarische bedrijven en de burgers gezamenlijk deze transitie in gang zullen zetten.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren kijkt Nederweert Anders ook naar de industrie, verkeer en particulieren. De industrie zal eveneens aan de hoogst mogelijke duurzaamheidseisen moeten voldoen en best mogelijke technieken moeten toepassen om uitstoot te verminderen. Verder kan de industrie, in navolging van veel agrarische bedrijven, door het toepassen van zonnepanelen een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. Denk ook aan het stimuleren en faciliteren van energiebesparingen en inkoopcollectieven. Ook zijn wij voorstander van een uitbreiding van de gemeentelijke controle- en handhavingscapaciteit, zowel gericht op industriële als op agrarische bedrijvigheid.

Wat het verkeer betreft is Nederweert Anders voorstander van – zover mogelijk – een maximumsnelheid van 30 km in het centrum en 60 kilometer in het buitengebied. Dat is goed voor het milieu en voor de veiligheid van met name langzaam rijdend verkeer.

Ook particulieren kunnen hun bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit. Bewustwording door programma’s als ‘Beter stoken’ en het gericht kijken naar vuurwerk zijn items die Nederweert Anders wil oppakken. Met betrekking tot houtstook pleiten wij voor (minimaal) de instelling van een lokaal stookalert.

2. Goed wonen in Nederweert

Voor alle doelgroepen moet er een passende en betaalbare woning zijn. Nederweert Anders stelt voor dat er een onderzoek komt naar nieuwe woonconcepten en dat Nederweert deze concepten daadwerkelijk een kans geeft. Kijk naar andere gemeenten voor inspiratie. Voorkom dat huisjesmelkers de lokale markt gaan domineren en stel een eigen woonplicht voor huiseigenaren in. Burgerinitiatieven dragen bij aan de leefbaarheid in de (kleine) kernen en dienen gestimuleerd en waar mogelijk financieel en/of ambtelijk gefaciliteerd te worden; benut de kracht van de samenleving.

Duurzaam bouwen wordt de norm, ook voor mensen met een kleine beurs. Die kunnen, indien nodig, een beroep doen op het energiefonds. Houd bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met de uitdagingen van de toekomst. Dit betekent een evenwichtige balans tussen steen en groen en dat (opvang van) water een belangrijke plek krijgt. Zodat hittestress en wateroverlast tot een minimum beperkt blijven.

Concreet:

Nederweert Anders vindt dat het gemeentebestuur proactief en daadkrachtig haar verantwoordelijkheid moet nemen en nieuwe woonconcepten moet stimuleren. Te denken valt aan wonen in combinatie met zorg, tiny houses, flexibele/tijdelijke woningen en samen bouwen. In het uiterste geval kan de gemeente grond aankopen om bouw te realiseren. Maak de bouw van tiny houses voor eigen familieleden op eigen grond mogelijk.

Borg dat starterswoningen beschikbaar blijven voor nieuwe starters. Nederweert Anders wil een stringenter beleid ter voorkoming van uitbreidingen aan deze woningen. Voorkom waardevermeerdering waardoor het geen starterswoningen meer zijn.

Ook ten aanzien van leegstaande panden, ‘rotte plekken’ of bouwinitiatieven zonder vooruitgang, vindt Nederweert Anders dat de gemeente een actiever beleid moet voeren. Hierbij denken wij specifiek aan de omgeving van de oude Boerenbondwinkel op Staat. Uitzonderlijke tijden – we bevinden ons tenslotte in een wooncrisis – vragen om uitzonderlijke ideeën en maatregelen.

Nederweert Anders wil meer betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen in alle dorpskernen. Hiervoor kan het bij nieuwe gemeentelijke grondverwerving nodig zijn om kleinere kavels uit te geven en afspraken te maken met projectontwikkelaars. In het uiterste geval kan de gemeente overgaan tot een actieve grondverwerving om bijvoorbeeld voldoende starterswoningen te realiseren. Door voldoende levensloopbestendige woningen te bouwen kunnen bewoners in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Hierdoor vindt bovendien doorstroming plaats en komen er dus nog meer kansen op een geschikte en betaalbare woning voor onder andere starters. Wonen is een basisrecht en belangrijk voor positieve gezondheid. Als jongeren in eigen dorp kunnen blijven wonen draagt dit bij aan de leefbaarheid. Daarnaast blijven we aandacht houden voor de woonbehoefte van mensen van buiten.

Nederweert Anders spreekt zich nadrukkelijk uit voor het herontwerpen van (de omgeving van) de Groene Kruis gebouwen in Ospel en Nederweert. Wij denken daarbij aan een dorpspark waar mensen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten.

Nederweert Anders erkent dat internationale werknemers een plek verdienen in onze samenleving. Niet alleen woonruimte maar ook door mee te kunnen doen in de samenleving. Echter, de leefbaarheid in de kernen staat onder druk als woningen en leegstaande winkel- en kantoorpanden verbouwd worden tot kamerverhuurlocaties. Bij ontwikkelingen van woonlocaties dient daarom ook aandacht te zijn voor samenhang in de gemeenschap.

Nederweert Anders is van mening dat groen en duurzame energieopwekking integrale onderdelen moeten worden van alle nieuwe bouwplannen.

3. Niemand aan de kant

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare inwoners. Dit is een zware verantwoordelijkheid. Ook in Nederweert leven gezinnen met kinderen in armoede. Hierop rust een taboe en vaak is er teveel schaamte om hulp te vragen. Nederweert Anders maakt zich zorgen over de hoge mate aan bureaucratie binnen de jeugdhulpverlening en ook bij andere groepen binnen het sociaal domein. Mensen die (acute) hulp nodig hebben zitten niet te wachten op ingewikkelde en langdurige procedures en het invullen van een berg papierwerk. Ze willen zo snel mogelijk geholpen worden. Maak die processen daarom zo kort en overzichtelijk mogelijk. Budgetten komen dan ten goede aan de hulp voor de cliënt en minder aan de papieren rompslomp. Hulpverleners hebben hun beschikbare uren hard nodig om aandacht te geven aan mensen om zodoende te voorkomen dat hulp voor de betreffende kinderen/jongeren terugkerende trajecten worden. Naar onze mening begint het maatwerk juist aan de vóórkant, door specialisten een verantwoorde keuze te laten maken. Daarmee houd je het proces kort en overzichtelijk. Wanneer kinderen/jongeren te maken krijgen met tegenslagen en verdriet – die het leven nu eenmaal met zich meebrengt – groeit het mentaal welbevinden en is een traject binnen de hulpverlening vaak niet nodig.

Ook burgerinitiatieven dragen bij aan vroege signalering van problemen. Initiatieven in de wijk en het vergroten van leefbaarheid kunnen eenzaamheid voorkomen. Deze initiatieven moeten zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund worden. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het goed om mee te doen in de maatschappij.

Concreet:

Nederweert Anders is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de kwetsbaren in de samenleving. Het is belangrijk om deze groep goed in beeld te krijgen en er op individuele basis contact mee te maken. De gemeentelijke leefbaarheidsregisseurs, initiatieven vanuit de wijk en ook scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij verdienen optimale steun vanuit de gemeente. Nederweert Anders pleit voor meer mogelijkheden bij voorschoolse educatie. Wij stellen voor om een pilot te starten waarbij jeugdhulpverlening in de scholen wordt gebracht. Wij willen een integrale aanpak waarbij naast leerkrachten ook sportclubs en scouting worden betrokken, zodat een vroege signalering van problemen mogelijk wordt gemaakt.

Nederweert Anders wil het team van leefbaarheidsregisseurs, in het kader van bovenstaande pilot, uitbreiden met een jongerenwerker. Deze staat in nauw contact met verenigingen, scholen en hij/zij is zichtbaar voor de jongeren en in de wijk(en).

Al sinds jaren ligt de taak voor schuldhulpverlening bij de Gemeente. Nederweert Anders is van mening dat de Gemeente niet moet afwachten, maar actief beleid moet ontwikkelen om – in samenwerking met andere instanties – onze inwoners te helpen. Armoede kan iedereen overkomen en sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig.

Ook mensen met een verblijfstatus in Nederweert verdienen onze aandacht. Zij mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Wij willen hen helpen met een goede beheersing van de Nederlandse taal, stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, of anderszins een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Zodat ze mee kunnen doen en zich hier thuis voelen. Huisvesting moet voldoen aan de wettelijke regels en krapte op de woningmarkt mag dit niet belemmeren.

Tenslotte hebben veel internationale werknemers zich blijvend gevestigd in Nederweert. Deze arbeidsmigranten worden steeds belangrijker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Zij verdienen een goede huisvesting en een plek in onze samenleving waarbij ze uitgedaagd worden om mee te doen met sociale activiteiten.

Nederweert Anders maakt zich zorgen om de steeds grotere tweedeling in de samenleving. De Coronacrisis heeft hierop een grote impact, net als de toenemende armoede. Naast de eerstelijnszorg en de specialistische GGZ (jeugdhulp) voor inwoners en ondernemers, dient de gemeente een actieve rol te spelen in het voorkomen hiervan.

4. Veiligheid en Verkeer

Leegstaande agrarische bedrijven in het buitengebied zijn aantrekkelijk voor de uitoefening van illegale praktijken. Helaas komt dit in Nederweert vaak voor. Drugscriminaliteit zorgt niet alleen voor illegale dumpingen maar is ook hardnekkig. Zit je eenmaal in het milieu dan kom je er bijna niet uit. Verkeersveiligheid is voor Nederweert Anders een belangrijk aandachtspunt. De doorgaande wegen in de kernen zijn een punt van zorg. Net als de wegen in het buitengebied waar fietsers en ander (groot) verkeer samenkomen. Afgelopen decennia is het autoverkeer toegenomen en zijn landbouwvoertuigen groter geworden. De meeste wegen in het buitengebied zijn daar niet op aangepast met gevaarlijke situaties als gevolg.

Concreet:

Nederweert Anders vindt dat er meer preventief gecontroleerd moet worden op illegale praktijken in het buitengebied, zeker met het oog op het aantal agrariërs dat de komende jaren gaat stoppen. Een goede en structurele voorlichting en de oproep aan burgers om gesignaleerde ondermijningsactiviteiten te melden, blijft een belangrijke gemeentelijke taak. Creatieve middelen zoals het spel ‘Eenheid 75’ leveren een positieve bijdrage.

In Nederweert zijn er meerdere onveilige verkeersplekken. Nederweert Anders roept de gemeente op om, samen met gebruikers, deze plekken te inventariseren en oplossingen te bedenken.

Kijk kritisch naar het fietsnetwerk. Daar waar onveilige situaties ontstaan moet de gemeente ingrijpen met passende maatregelen. Zo ontstaan er voor het langzaam verkeer in het buitengebied vaak onveilige situaties door grote landbouwvoertuigen. Wegen zijn smal terwijl voertuigen steeds breder worden. Hiervoor is afstemming met de Provincie nodig omdat die vrijwel standaard ‘breedte-ontheffingen’ aan agrarische voertuigen verleent. Verder zou bestemmingsverkeer, de aanleg van fietspaden en/of fietsstroken en een maximumsnelheid van 60 km – in combinatie met striktere controles en handhaving – een oplossing kunnen bieden.

5. Financiën

Nederweert mag trots zijn op haar robuuste financiële situatie, zonder schulden en met een aanzienlijke reserve.

Concreet:

Nederweert Anders vindt het belangrijk om deze financiële positie te handhaven, zodat er ruimte blijft voor nieuw beleid en wij voorbereid blijven op onverwachte uitgaven. Voorkom verhoging van gemeentelijke belastingen, meer dan de indexatie en onderliggende kostenstijgingen. Zeker in de huidige coronacrisis waarbij sommige ondernemers hun inkomen zien dalen en werknemers hun baan verliezen is het belangrijk om terughoudend te zijn met belastingverhogingen. Aangezien wij de komende jaren voor zeer aanzienlijke opgaves staan, met name op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en transitie buitengebied, ontkomen we er niet aan om desnoods de reserves hiervoor aan te spreken.

6. Transparant bestuur, burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Nederweert Anders is blij dat de gemeente de betrokkenheid en input van burgers steeds meer betrekt bij haar beleid. De vele meedenkavonden – al dan niet op locatie – zijn hier een mooi voorbeeld van. Burgers worden gehoord en hun mening wordt meegenomen in de politieke besluitvorming.

Dat hierbij niet aan elke individuele mening of elk particulier belang kan worden tegemoet gekomen is voor ons vanzelfsprekend. Heldere communicatie over de afwegingen die uiteindelijk tot besluitvorming hebben geleid is belangrijk. Op dit vlak zijn wij als gemeente op de goede weg, maar het kan nog beter.

Concreet:

Nederweert Anders vindt het belangrijk dat burgers, die de gemeente benaderen met een idee, vraag, initiatief of mening op korte termijn een terugkoppeling krijgen en indien nodig een persoonlijk gesprek. Voorkom dat burgers teleurgesteld zijn, in de verwijtende modus schieten en – al dan niet via social media – hun gelijk proberen te halen en frustraties uiten, waarbij het helaas lang niet altijd over de feiten gaat. Wij vinden deze vorm van communicatie onwenselijk en niet integer. Een snelle, feitelijke en persoonlijke communicatie vanuit de gemeente kan dit naar onze mening zoveel mogelijk voorkomen. Blijf kritisch kijken naar een fatsoenlijke manier van communiceren.

Nederweert Anders pleit voor uitbreiding van de mogelijkheden voor burgerparticipatie en denkt daarbij aan de instelling van burgerberaad. Hiermee betrek je een grote groep inwoners daadwerkelijk bij de besluitvorming van een ingewikkeld vraagstuk. Zoek ook naar mogelijkheden voor het betrekken van met name kinderen en jongeren bij het gemeentelijk beleid.

Op het gebied van burgerinitiatieven zien wij in alle kernen een grote betrokkenheid, die zeer wordt gewaardeerd en indien nodig gefaciliteerd. Nederweert Anders juicht dit soort initiatieven van harte toe en hoopt dat de burger hierin steeds meer het voortouw neemt. De rol van de gemeente is dan vooral stimulerend en faciliterend, wat naar ons idee ook de juiste is.

7. Recreatie en Toerisme

Nederweert wordt omringd door drie prachtige natuurgebieden waaronder een nationaal park. Verder heeft de gemeente een unieke ligging aan een kanalenviersprong. Ook een openluchtmuseum en de gevarieerde horeca bieden mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Concreet:

Nederweert is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren, te wandelen of te fietsen. Nederweert Anders signaleert dat deze mogelijkheden nog niet volledig worden benut. Zo vinden wij het na jaren van praten en plannen nu tijd om de fiets-voet-verbinding halverwege de Noordervaart daadwerkelijk te concretiseren. Binnen enkele jaren kan de barrière tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de gemeente daardoor worden opgeheven, passend binnen de doelstellingen van het bestaande gemeentebeleid ‘Gastvrijheid en Beleving’. We verbinden dan ook de diverse natuurgebieden met elkaar.

Wij vinden het belangrijk om ondernemers goed te faciliteren. In plaats van te denken in onmogelijkheden kan de gemeente initiatieven aanwakkeren, subsidiëren en ondersteunen. Een investering in deze initiatieven (zoals bijvoorbeeld Toeristische opstapplekken) leidt tot inkomsten voor horeca ondernemers en andere particuliere initiatieven en draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. Deze investeringen verdienen zichzelf terug.

Voor kinderen moeten er voldoende plekken zijn om buiten en in de natuur te kunnen spelen. Als kinderen op jonge leeftijd kennis maken met natuur leren zij de waarde ervan kennen en creëer je draagvlak voor de rest van hun leven. Nederweert Anders wil daarom een onderzoek naar de realisatie van een gemeentelijke speeltuin met natuur als thema, gekoppeld aan horeca met streekproducten door bij voorkeur een plaatselijke ondernemer.

8. Onderwijs

Nederweert Anders is blij dat onderwijs in elke kern van Nederweert beschikbaar is. Op dit moment leven er geen plannen voor andere onderwijsconcepten. Mochten deze er in de toekomst wel komen dan willen wij deze, bij voldoende draagvlak, steunen. Niet de politiek maar de burger geeft hierbij aan waar de behoefte ligt.

Concreet:

Nederweert Anders erkent de druk die op het onderwijs ligt om enerzijds te voldoen aan haar kerntaken en anderzijds aan een groeiend aantal maatschappelijke taken. Zet daarom waar nodig vakdocenten in, bijvoorbeeld voor lichamelijke opvoeding. Indien mogelijk in samenwerking met het middelbaar onderwijs en sportverenigingen in Nederweert en omgeving. Door demografische ontwikkelingen en bij plannen van nieuwe woonwijken is goed overleg tussen onderwijs en gemeente nodig voor een adequate huisvesting. Zodat leegstand wordt voorkomen.

Nederweert Anders wil scholen zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen op daken en fietsenstallingen en dit koppelen aan educatie over duurzaamheid. Ook de initiatieven van groene speelplaatsen kunnen in dit duurzaamheidsproject worden meegenomen.

Scholen hebben een belangrijke functie in het vroegtijdig opsporen van achterstanden in diverse ontwikkelingsgebieden. Omdat deze regelmatig gepaard gaan met andere, sociaal maatschappelijke problematiek zien wij hier een belangrijke maatschappelijke functie waarvoor scholen optimaal gefaciliteerd dienen te worden.

Door de sluiting van scholen tijdens de Coronapandemie hebben veel leerlingen vertraging opgelopen. Vanuit het Rijk is er budget beschikbaar voor het inlopen van die vertraging. Dat moet budget moet zo snel en zo effectief mogelijk worden ingezet.

9. Bedrijvigheid

Kijkend naar de geïnventariseerde behoeftes op korte termijn ziet Nederweert Anders geen directe noodzaak tot nieuwe bedrijventerreinen. De beperkte beschikbaarheid van grond en de lange doorlooptijd voor nieuwe ontwikkelingen vragen wel om een tijdige afstemming richting de toekomst, waarbij samenwerking in de regio belangrijk is. We zien een toenemende behoefte aan opslag voor zzp’ers. Met name voor de startende lokale ondernemers dienen mogelijkheden gecreëerd te worden in bijvoorbeeld de vrijkomende agrarische bebouwingen.

Concreet:

De vrijkomende agrarische bebouwing biedt in sommige gevallen mogelijkheden voor startende ondernemers (en zzp’ers), waarbij uitgangspunt blijft dat industrie geclusterd wordt op de industriegebieden. Nederweert Anders wil huidige industriegebieden opknappen alvorens nieuwe te ontwikkelen. Periodiek dient een behoeftepeiling gehouden te worden zodat , gelet op lange doorlooptijd van plannen, geanticipeerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van onze eigen ondernemers. De afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers te maken gekregen met de gevolgen van de coronacrisis. Zodra het weer mogelijk is moet het huidige beleid van Nederweert voortgezet worden; dat betekent mogelijkheden voor ondernemers maximaliseren, de evenementensector optimaal ondersteunen en onze verenigingen helpen als er problemen zijn.

10. Afval

Nederweert Anders is blij dat Nederweert kiest voor een duurzamer afvalbeleid, waarbij afval zoveel mogelijk als grondstof wordt hergebruikt. Een duurzame afvalscheiding met een goede service en beheersbare kosten is de inzet voor de komende jaren. Wij zijn tevreden over de manier waarop het nieuwe beleid in samenspraak met de burgers van Nederweert tot stand is gekomen en vinden de pilot in Budschop een goed instrument voor verdere optimalisatie. Wij zien de evaluatie tegemoet alvorens te kiezen voor een structurele oplossing.

Concreet:

Ook hier pleiten wij voor een goede handhaving om zwerfvuil en overlast door hondenpoep te voorkomen. Zonder handhaving is het afvalprobleem niet op te lossen. Wij zijn voorstander van meer hondenuitlaatplekken.

Nederweert Anders wil de groeiende groep vrijwilligers die afval inzamelen extra ondersteunen. Zij ruimen niet alleen afval op, maar doen ook aan preventie. Het is immers bekend dat afval meer afval aantrekt en dat een schonere omgeving dus tot minder afval zal leiden. Nederweert Anders wil een onderzoek naar de werking van de milieustraat. Ervaringen vanuit de mobiele milieustraat dienen meegenomen te worden in deze evaluatie.

11. Cultuur en erfgoed

Nederweert heeft een rijk verenigingsleven en diverse culturele instellingen die bijdragen aan een levendig dorp. Wij kunnen trots zijn op onze roots en erfgoed en op de vele initiatieven die er zijn. Gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De drie gemeentelijke molens, de kerken en kapellen en andere markante herinneringen uit het verleden dienen gekoesterd te worden.

Concreet:

Nederweert Anders vindt dat ons erfgoed en onze identiteit meer zichtbaar kunnen worden gemaakt en pleit daarom voor het creëren van wandel en/of fietsroutes langs culturele objecten. Maak daarbij gebruik van apps met QR-codes en folders met wervende informatie. Deze folders kunnen op meerdere plekken beschikbaar worden gesteld, zoals in het gemeentehuis, het hotel, buitencentrum de Pelen, Openluchtmuseum Eijnderhoof, de Pop Up Galerie, etc. Dit is een mogelijkheid om te komen tot een win-winsituatie door een combinatie van alles wat Nederweert rijk is aan cultuur, natuur en horeca.

12. Sport, bewegen en vrije tijd

Het belang van bewegen behoeft – zeker in deze coronatijd – eigenlijk geen toelichting. Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan positieve gezondheid. Ook het belang van de leefstijlcoach is groot, met name op preventief vlak. Nederweert Anders ziet unieke kansen voor het burgerinitiatief De Bengele Beweegt en De Uijtwijck.

Concreet:

Nederweert Anders vindt het belangrijk om structureel in contact te blijven met de sportverenigingen uit alle kernen en de samenwerking aan te blijven gaan. Wij zijn voorstander van beweegplekken voor alle leeftijdsgroepen in alle kernen. De realisatie van de beweegplekken in project de Uijtwijck zou bijvoorbeeld naar voren kunnen worden gehaald. Dit is waarschijnlijk zonder al te grote financiële consequenties en zonder de verdere plannen van Bengele Beweegt te doorkruisen mogelijk. Op dit ogenblik worden in Nederweert padelbanen aangelegd bij de tennisbanen. Bij gebleken succes zou dit ook bij andere tennisverenigingen toegepast kunnen worden.

Buiten spelen in het groen levert een bijdrage aan de fysieke en sociale gezondheid van kinderen en kan zo een preventieve werking hebben ten gunste van de (psychische) gezondheid van jonge mensen. Omgehakte boomstammen kunnen, mits veilig gebruikt, natuurlijk spel voor kinderen bevorderen en dragen bovendien bij aan de biodiversiteit (dood hout leeft).

Nederweert Anders is er voorstander van om de tarieven van onze sporthal voor onze eigen verenigingen in overeenstemming te brengen met de tarieven van de omliggende gemeenten.