In de tekst hieronder volgt het verkiezingsprogramma (hier te lezen in pdf) van Nederweert Anders voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

“Nederweert Anders” Betrokken Beter

Nederweert Anders is een maatschappelijke beweging die staat voor:

A: Aansprekend. Nederweert ben en doe je samen!

N: Natuurlijk. Via dialoog, zowel in groeps-apps rondom bepaalde thema’s, als in gewone gesprekken ons doel bereiken en daarmee oude patronen en hokjes denken doorbreken.

D: Doelgericht. Via woorden naar daden. Bundelen en versterken van oude, stimuleren en initiëren van nieuwe initiatieven. Nederweert Nederweert Andersin beweging!

E: Evenwicht. Via nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten, met participatie van inwoners, naar een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn: economie, duurzaamheid en natuur/ milieu.

R: Rechtvaardig. Via sociale rechtvaardigheid als toetssteen op elk terrein.

S: Samen(leving). Het algemeen/ gewogen belang gaat boven (gevestigde) deelbelangen

Stop met onderzoeken en pak problemen aan voordat zij escaleren!

Doelstelling:

De doelstelling van Nederweert Anders is dat zij wil staan voor een andere aanpak, voor een andere manier van besluitvorming, dus voor een ander maatschappelijk en dus politiek proces. Nederweert Anders staat voor beïnvloeding van de kwaliteit van gemeentelijk bestuur door het creëren van draagvlak onder onze inwoners en te streven naar nieuwe vormen van democratische besluitvorming, waarbij de stemmen van alle burgers gehoord worden vanaf het allereerste begin en niet pas op het einde van het besluitvormingsproces.

Wij horen en luisteren naar deskundigen, inwoners, belanghebbenden en andere politieke partijen. Het kan daarna gebeuren dat er verschillende meningen zijn maar dat is voor Nederweert Anders geen probleem. Hiermee bereiken wij namelijk samenhangende en doordachte besluitvorming. Wij zoeken dus nadrukkelijk de dialoog, waarbij niet alleen de economische (agrarische) pijler centraal staat, maar er een duidelijk evenwicht dient te zijn met maatschappelijke acceptatie, lokale milieuaspecten en het behoud van het karakteristieke landschap. Het moet ANDERS.

Nederweert Anders wil op constructieve wijze openstaan voor alle inwoners van de Gemeente Nederweert en is geen “anti-beweging”!

Inhoudelijk wil Nederweert Anders zich richten op de volgende punten:

1. Woon- en leefomgeving

Met aandacht voor (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, onderwijs, huisvesting, openbare ruimte, gezondheid, nieuwe burgers. Van belang is de sociale manier waarop wij op een rechtvaardige manier met elkaar om willen gaan. Ook hierin kunnen nieuwe, eigentijdse standpunten worden ingenomen b.v. in navolging van enkele gemeentes met experimenten met (een vorm van) het basisinkomen of het ‘migratieprobleem’, waarin niet alleen voor onze medemens, maar ook voor de gemeente kansen liggen.

Dit raakt het punt nieuwe burgers, wat misschien wat breder getrokken moet worden dan alleen de landbouwwerknemers die veelal uit Oost-Europa komen. Bij de inrichting van de openbare ruimte staan wij voor een integrale visie op leegstand en aanzien van Nederweert, die o.a. niet strookt met een vijfde supermarktlocatie en buitenproportionele hoogbouw en pleiten wij voor meer groen in de dorpskernen. Wij zijn er niet om met ideeën van het eerste decennium van deze eeuw plannen te maken voor de gemeente Nederweert. Belangrijk punt hierbij is het bevorderen van de doorstroom van de woningvoorraad met extra aandacht voor jongeren, alleenstaanden en ouderen.

Nederweert Anders maakt zich zorgen over de bereikbaarheid. Onduidelijke bewegwijzering, omslachtige rijroutes in het dorp. Uitholling van openbaar vervoer in de kerkdorpen. Nederweert Anders is van mening dat met aanpassingen in de wegen het mogelijk is om Nederweert toegankelijker te maken. Dan blijft het ook voor de detailhandel en de horeca interessant om in Nederweert te blijven en kan leegstand van winkels in het dorp voorkomen worden. Geen nieuw onderzoeksbureau maar met omwonenden en de ondernemingsverenigingen aan de slag.

Concreet:

a. Nederweert Anders vindt dat het gemeentebestuur proactief en daadkrachtig haar verantwoordelijkheid moet nemen. Meer woningen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen creëren in alle dorpskernen. Bewoners stimuleren om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen ook al wijzigen de levensomstandigheden. Ook voor jonge mensen die op eigen benen willen staan moeten er betaalbare (huur) woningen komen.

b. Nederweert Anders steunt initiatieven zoals de Meegroeischool op Budschop voor ouders die hun kinderen op een andere wijze willen laten leren. Burgerparticipatie is een groot goed. Het bevordert de betrokkenheid bij de samenleving. Nederweert Anders is van mening dat de gemeente meer faciliterend en ondersteunend in deze kan zijn. Nu is de Gemeente afwachtend. De slogan “Samen Groots, Samen doen” dient concreet gemaakt te worden. Niet via onderzoeksrapporten en afwachten tot de burger zich meldt, maar proactief burgers opzoeken en initiatieven ondernemen samen met burgers.

c. Nederweert Anders spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen de verplaatsing van de supermarkt vanuit Lambertushof naar locatie Wijen. Wij staan voor het faciliteren van detailhandel en horeca in de Kerkstraat en omgeving Lambertushof. Voor de inwoners van Nederweert Noord en met name de ouderen vanuit het ouderencentrum St. Joseph en de woonfaciliteit van het Land van Horne is het belangrijk dat voorzieningen bereikbaar blijven.

d. Nederweert Anders is voor meer groen in het dorp; niet alleen voor ontspanning, maar meer groen draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit, een onderwerp dat in Nederweert actueel is.

e. Nederweert Anders is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om het fijnstofgehalte te verminderen en dat zij zich actiever moet opstellen tegenover partijen die niet maximaal hun best doen om ons leefklimaat gezonder te maken.

f. Nederweert Anders wil werk maken van een fietsplan, waarin aandacht komt voor nieuwe vormen van bewegen. Nederweert heeft diverse actieve fietsverenigingen, maar ook steeds meer ouderen blijven mobiel dankzij de E-bike. Het wordt drukker in het verkeer en met name op de plattelandswegen. Daarnaast zijn er verzoeken vanuit de gemeenschap van Ospeldijk om een fietsvoorziening aan te leggen naar de Peel. Ontsluitingswegen vanuit de gemeente zijn nu gevaarlijk voor fietsers. Er liggen al diverse verzoeken en plannen, mede geïnitieerd door burgers. Niet praten maar doen. Nederweert Anders gaat dit aanpakken.

2. Werkgelegenheid.

Hoe houden we Nederweert interessant voor jonge mensen en kunnen we hen daardoor hier houden? Nederweert verandert steeds meer van een agrarische gemeente in een duurzame plattelandsgemeente. Dit heeft consequenties voor de insteek op werkgelegenheid. Veel jongeren trekken na hun studie weg, een huidige trend, maar wel een punt van zorg. In de agrarische sector is er door sterke krimp van het aantal agrarische bedrijven, schaalvergroting en automatisering steeds minder werk voor onze jongeren.

De behoefte aan duurzaamheid biedt evenwel nieuwe kansen voor werkgelegenheid. Nederweert Anders wil dit bevorderen. Nederweert Anders is overtuigd van de mogelijkheden voor Nederweert als aantrekkelijke gemeente om te recreëren. De mogelijkheden van Buitencentrum De Pelen maar ook Eynderhoof, Sarsven en De Banen zijn ongekend. In plaats van te denken in onmogelijkheden kan de gemeente initiatieven aanwakkeren, subsidiëren en ondersteunen. Een investering in deze initiatieven genereert inkomsten voor horecaondernemers en andere particuliere initiatieven en draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. Deze investeringen verdienen zichzelf terug.

Concreet:

a. Met respect voor de bestaande geïnnoveerde agrarische sector zal de gemeente meer moeten inzetten op het aantrekken van bedrijven, werkzaam in de duurzame sector.

b. Naast de huidige agrarische opleiding voor jongeren wil Nederweert Anders stimuleren dat er een mbo-opleiding voor duurzaamheid wordt gerealiseerd.

c. Nederweert Anders wil de ontwikkeling van de toeristische sector samen met creatieve ondernemers en ideeën vanuit de burgerij actief ondersteunen.

3. Zorg en welzijn.

De laatste jaren is gebleken dat de zorg in Nederweert op orde is. Dat is een mooie prestatie. Wij willen op een aantal punten extra inzetten: zorg voor jongeren (met extra aandacht voor psychiatrische problematiek en de gevaren van de jeugdcriminaliteit), zorg voor ouderen, invulling thuiszorg en gehandicaptenvoorzieningen. Hoe vullen wij de mantelzorg en de participatiemaatschappij in zonder alles aan vrijwilligers over te laten?

Er zijn en moeten steunpunten komen, waar de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals vorm en inhoud krijgt. De verenigingen bevorderen de participatie en dus die moeten wij maximaal faciliteren. Daarmee moeten wij, gezien de krimp, de samenwerking tussen verenigingen bevorderen (voorbeelden zijn “De Bengele Beweegt” , “Doospel Verenigt” en SAL in Leveroy ). De visie op gemeenschapshuizen moet gericht zijn op hun functie. Wij moeten goede initiatieven (bijvoorbeeld muziekfestiviteiten, leefbaarheidsinitiatieven) uitbreiden en extra ondersteunen.

Concreet:

a. Ook in Nederweert leven gezinnen met kinderen in armoede. Hierop rust een taboe en er is veel schaamte om hulp te vragen. Al sinds jaren ligt de taak voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Nederweert Anders is van mening dat de gemeente niet moet afwachten maar proactief beleid moet ontwikkelen om deze mede-inwoners te helpen. De schuldhulpverlening en schuldsanering moeten actief opgepakt worden door deze met alle andere organisaties (bijvoorbeeld ook de bedrijven waar men werkt) op te pakken. Armoede kan iedereen overkomen en sommige mensen hebben nu eenmaal een steuntje in de rug nodig.

b. Ook statushouders, die naar Nederweert zijn gekomen, verdienen onze aandacht. Niet aan hun lot overlaten maar actief stimuleren om te gaan werken en om vrijwilligerswerk te gaan doen of anderszins een bijdrage te leveren aan de samenleving. Inzetten op taal en werk, waar nodig met actieve begeleiding.

c. Participatie is voor iedereen van belang. Mensen die werkeloos zijn, een bijstandsuitkering hebben moeten actief naar banen (beschut of anderszins) gebracht worden. Dit betekent: bij mensen langs gaan en naar buiten gaan.

d. Nederweert Anders maakt zich zorgen over de steeds groter wordende groep jongeren met specifieke problemen, die een beroep doen op jeugdpsychiatrische hulp. De gemeente heeft een wettelijk taak om jeugdzorg te realiseren. Samenwerking met andere buurgemeenten om dit te professionaliseren is nodig en dit gebeurt al. Er gaat veel goed maar het kan nog beter. Ook als het budget voor de jeugdzorg niet voldoende is, moeten we dat financieren.

e. Hulp in de huishouding op niveau houden, niet bezuinigen en geen eigen bijdrage. Dit laatste vooral ook om verborgen armoede tegen te gaan.

f. De afstemming tussen vrijwilligerswerk, mantelzorgers en de professionele hulp in evenwicht brengen c.q. houden. Wij merken dat vooral mantelzorgers werk van professionals (met alle zorg die zij hebben in hun zorg) overnemen. Dat moeten we niet willen en daar is volgens ons ook geld voor. Mantelzorgers en vrijwilligers maken overuren en dreigen overbelast te raken. De gemeente kan daarin ondersteunen en Nederweert Anders wil zich hard maken om het huidige voorzieningenniveau in onze gemeente tenminste in stand te houden.

4. Duurzaamheid:

“Nederweert in 2040 Energie Neutraal en klimaatbestendig” is het uitgangspunt van de gemeente. Samen hebben wij veel te doen, waarbij de gemeente vooral voorbeeld, initiator en stimulator is om dit te bereiken. Duurzaamheid is meer dan alleen energieopwekking, zorgen voor een goede isolatie en wateroverlast maatregelen. Het is vooral een manier van denken, die we ons eigen moeten maken om voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare planeet achter te laten. Dus ook zorgen voor onze natuur en onze groene leefomgeving. Dit vraagt om een duidelijke en realistische visie, waarin plaats is voor goede initiatieven uit de gemeenschap.

Hoewel Nederweert zeker niet achteraanloopt als het over duurzaamheid gaat, moet er nog veel verbeteren. Dit is misschien wel de grootste uitdaging van de komende jaren, willen we voldoen aan de in Parijs gestelde en door Nederland onderschreven doelen. Steeds meer bedrijven in Nederweert nemen zelf initiatieven om hun productieproces te verduurzamen. De gemeente zal actief moeten meewerken aan bewustmaking bij de burgers. De te afwachtende houding vanuit de gemeente moet omgebogen worden naar een speerpunt van beleid. De gemeente is het voorbeeld voor de inwoners dus dat betekent minimaal 5 oplaadpunten per parkeerterrein, overal energiezuinige verlichting, isoleren en het maximaal opwekken van de eigen energie via zonnepanelen.

De burgercoöperatie NEWECOOP wil een boost geven waar het gaat om het produceren van groene energie en het besparen van het energiegebruik, zowel thuis als op het werk. Deze initiatieven verdienen veel meer actieve steun vanuit de gemeente. Hergebruik van onze dagelijkse grondstoffen, voorheen ook wel afval genoemd, moet leidend worden, ook als dat de burger iets meer gaat kosten. Samen moeten we ervoor gaan.

Concreet:

a. Nederweert Anders is verheugd dat er nu al concreet werk gemaakt wordt van windenergie in haar gemeente. Echter, er kan nog veel meer. Denk aan zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en voorlichting over besparing, voorzieningen om e-bikes op te laden, minimaal 5 oplaadpunten per parkeerplaats voor elektrische auto’s.

b. De gemeente moet zelf het voortouw nemen om haar eigen panden duurzaam te maken: geen afwachtende houding, maar de circulaire economie en energietransitie als speerpunt van beleid.

c. Actieve steun aan de lokale energiecoöperatie om zo meer vaart te maken in de verdere verduurzaming.

d. Hergebruik van onze dagelijkse grondstoffen moet leidend worden, ook als dat de burger iets meer gaat kosten.

e. Twee windmolenparken, waarbij de gemeenschap via de lokale energiecoöperatie maximaal inkomsten genereert, die ingezet worden voor nieuwe klimaatbestendige doelen.

f. Er komt om de twee jaar een prijsvraag waarbij het meest duurzame project van Nederweert een prijs krijgt van € 5000 om hun project uit te voeren.

5. Kwaliteit van besturen.

Wij moeten een proactieve gemeente worden en zijn. Stop met ambtelijke, verhullende taal en met dure externe onderzoeken en neem de verantwoordelijkheid, die hoort bij je zorgplicht. Een gemeente die dat doet, zorgt voor verbinding en samenhang tussen haar en haar inwoners.

6. Maak gebruik van de kansen, die Nederweert heeft!

Nederweert kent talloze kansen en mogelijkheden op het gebied van de natuur, recreatie (Peel/ Eynderhoof / fietsroutes) en de energietransitie. Wij gaan op zoek naar thema’s, waar we mee aan de slag kunnen. Educatie (bijvoorbeeld de Meegroeischool of onze Citaverde Mavo) geven talloze mogelijkheden. Wij realiseren een Fietsplan met veilige woon – werk en school routes, maar ook met recreatieve routes langs de vele mooie plekken in Nederweert. Wij gaan actief aan de slag met een veranderende agrarische sector. Er komt meer aandacht voor nieuwkomers, gericht op werk in combinatie met het leren van de taal. Natuur en gezondheid zijn uitgangspunten van het beleid van Nederweert.

7. De verkeersproblematiek in en rond de kern van Nederweert.

In het (al lang lopende) dossier van een mogelijke randweg staat voor ons centraal het oplossen van de knelpunten van de N266 en N275. Daarbij is de provincie aan zet om te bepalen hoe de onderzoeksopdracht voor het totale verkeersgebied rondom Nederweert er uit gaat zien.

Voor aanpassingen is veel geld nodig en gereserveerd. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) moet altijd positief zijn, wil de gemeente haar totale investering doen. Met totale investering wordt ook bedoeld, dat eventuele oplossingen in de kern zelf als gevolg van het oplossen van de knelpunten meegerekend worden.

Voor ons ligt de prioriteit bij het langzaam verkeer. Fietsers komen nu in de knel, wanneer zij op verschillende plaatsen deze drukke provinciale wegen moeten oversteken. Belangrijk is een veilige fietsroute naar Weert.

8. Buitengebied in Balans

De agrarische bedrijven hebben een belangrijke impact op Nederweert. De economische betekenis daarvan maar ook de gezondheid van haar inwoners zijn beide belangrijk. Bij een afweging tussen beide belangen dient de gezondheid altijd in het voordeel te zijn.

Wij respecteren de belangen van familiebedrijven, die al jaren gevestigd in Nederweert zijn en die onze gezondheid daadwerkelijk respecteren.

Belangrijk voor het buitengebied is de ontwikkeling van de recreatie. Nederweert heeft schitterende natuurgebieden, De Banen en Sarsven, de Schoorkuilen, het Weerter Bos en natuurlijk de Groote Peel.

Concreet:

a. In de komende 4 jaar moeten wij erop toezien dat die agrarische bedrijven, die volgens het RIVM veel te veel fijnstof uitstoten, passende maatregelen treffen.

b. Het Gemeentebestuur heeft in 2014 al gezegd dat niet benutte agrarische vergunningen zouden worden ingetrokken. Nederweert Anders gaat hier voor zorgen. Niet langer verschuilen achter onderzoeksrapporten, maar daadkracht tonen. Immers het niet oplossen van problemen leidt tot polarisatie in de gemeenschap.

c. De recreatieve mogelijkheden van Nederweert; Vlinder van Limburg moeten we veel meer inzetten en gebruiken.

9. Centrumplan en bereikbaarheid.

Mensen komen graag winkelen in het centrum, als dat compact, overzichtelijk, gezellig, groen en bereikbaar is. Daarvan is in Nederweert nog geen sprake. Het is voor de leefbaarheid van de kern van groot belang dat we een bloeiende middenstand en horeca behouden. De supermarkten zijn daarin van belang maar zij zijn het niet alleen. In ieder geval moet het centrum bereikbaar zijn en logisch van opzet. Wij spreken ons uitdrukkelijk uit tegen de verplaatsing van de supermarkt van de Lambertushof naar locatie Wijen en zijn voor het behoud en versterking van de detailhandel en horeca in de Kerkstraat en omgeving Lambertushof. Voor de inwoners van Nederweert Noord en met name de ouderen vanuit het ouderencentrum St. Jozef en de woonfaciliteit van het Land van Horne is het belangrijk dat voorzieningen op korte afstand bereikbaar zijn.

De bereikbaarheid van Nederweert is zo slecht, dat steeds meer mensen uitwijken naar andere plaatsen. Als je in Nederweert boodschappen doet, moet je namelijk van tevoren wel bedenken, welke route je moet rijden.

Concreet:

a. Tweerichtingsverkeer voor de Brugstraat.

b. Hooguit 4 supermarkt locaties, waaronder een bij Lambertushof.

c. Behoud en versterking van de detailhandel en horeca in de Kerkstraat en omgeving Lambertushof.

d. Aanpak leegstand, waarbij liever bewoning door jongeren in leegstaande panden dan een lege winkel.

10. Vrijwilligers/ buurthuizen/ bibliotheek/ Verenigingen.

Zonder vrijwilligers zou de gemeenschap in Nederweert niet functioneren. Subsidies zijn daarvoor nodig. Gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke rol. Verenigingen en vrijwilligers moeten ondersteund worden. De bibliotheek moet blijven. Al deze elementen vormen de ruggengraat van onze gemeenschap in Nederweert.

11. Communicatie met de burgers

De burgers van Nederweert hebben het recht om te weten wat er gebeurt in het gemeentehuis. Dat begint al bij de gemeenteraadsvergaderingen. Nederweert Anders wil dat deze bijeenkomsten via radio en televisie rechtstreeks worden uitgezonden, zoals ook in alle ons omringende gemeenten. Ook het aanvragen en verstrekken van ontwerp-vergunningen hoort met duidelijke omschrijving thuis in het gemeentecontact.

De gemeente moet zich hierin niet alleen beperken tot de wettelijk verplichte digitale publicaties. Het Weekblad wordt veel gelezen. Deze bekendmakingen horen hierin thuis. Nederweert Anders wil voorkomen dat de burgers het gevoel hebben bewust buiten deze zaken te worden gehouden. Ook dat moet anders. Daarom wil Nederweert Anders ook in de kleinere kernen regelmatig op bezoek gaan voor een goed gesprek .

12. Ons landschap

Door de onvermijdelijke schaalvergroting verandert het buitengebied van de plattelandsgemeente, die Nederweert is. Soms bewust, soms uit onwetendheid, is het ooit zo aantrekkelijke landschap aangetast. De oorzaken zijn het vrijwel geheel afschaffen van de gemeentelijke kapverordening in combinatie met het gebrek aan controle en handhaving door gemeente en Provincie.

Koeien komen niet meer in de wei, landschapselementen worden gesloopt en graslanden worden bollenvelden zonder bloemen. Nederweert Anders wil daar een halt aan toe roepen; niet door geneuzel over een enkel boompje, maar door een heldere visie op ons landschap. Herstel, controle en handhaving zijn daarbij de sleutelwoorden. Maar ook educatie en gerichte informatie naar de bewoners van het buitengebied zijn daarbij onmisbaar. We weten dat hier een kostenplaatje aan zit, maar niets doen leidt tot versnelde achteruitgang, wat niet bijdraagt aan de recreatieve ontwikkeling van Nederweert. Investeren in recreatie moet!

Onze visie op de gemeente van de toekomst:

De gemeente is in eerste instantie dienend en faciliterend naar de inwoners, naar initiatieven van burgers, naar de zorg en naar onze werkomgeving.

Dat betekent dat raadsleden en ambtenaren veel meer dan nu direct in gesprek moeten gaan met de individuele burgers.

Nederweert Anders stelt voor om zoveel mogelijk bijeenkomsten en vergaderingen rondom belangrijke thema’s buiten het gemeentehuis te laten plaats vinden, dus in alle kernen.

De volgende acties horen bij bovengenoemde uitgangspunten van de maatschappelijk beweging Nederweert Anders:

– Bundelen en versterken van lopende initiatieven

– Permanente dialoog en beïnvloeding van beleid en publieke opinie

– Het maken van een actie-agenda (met prioriteitenlijst), die aantoont dat dit veranderingsproces, gericht op duurzaamheid , leidt tot meervoudige sociale, ecologische en economische voordelen .

– Deel uit maken van de gemeenteraad om de beïnvloeding te kunnen realiseren