Duurzaamheidsprijs Nederweert Anders gaat naar idee ruilwinkel

Nederweert Anders Logo

Dinsdag 15 januari werd de winnaar van de Nederweert Anders Duurzaamheidsprijs 2019 bekend gemaakt. Nederweert Anders heeft de prijs ter waarde van duizend euro in het leven geroepen om particulieren of ondernemers te stimuleren concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Er waren vier inzendingen:

  • Maak meerdere inzamelpunten voor gescheiden afval op diverse locaties. Naast het inleveren van kleding en glas ook punten voor inleveren van blik, plastic, papier;
  • Een Museum Maatjes project. Laat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring opdoen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld Eynderhoof of Buitencentrum De Pelen.
  • Hierbij snijdt het mes aan 2 kanten, de betrokkene kan ervaring opdoen in de Nederlandse samenleving en de vrijwilligers organisatie heeft er een vrijwilliger bij;
  • Een zeer gedetaileerd uitgewerkt plan om de kern van Leveroy te vergroenen. De indiener heeft met meerdere foto’s aangetoond hoeveel groen er is verdwenen in Leveroy en omgeving. Door de omgeving van het Huitje te voorzien van groen wordt de leefbaarheid in het dorp verbeterd en worden er ook buitenspeelplekken voor kinderen gecreërd.
  • Start een ruilwinkel waarin je naast goederen ook diensten of klussen kunt ruilen. Je betaalt niet met euro’s maar met punten. Goede spullen die je zelf niet meer gebruikt, kun je inleveren bij de Ruilwinkel. Aan de spullen wordt een bepaalde waarde in punten toegekend. ‘Koopt’ iemand jouw spullen dan worden de punten op jouw rekening bijgeschreven en zo kun je dan weer spullen of diensten ‘kopen’ die je zelf nodig hebt.

De Fractie van Nederweert Anders heeft de prijs toegekend aan het idee van de ruilwinkel, ingediend door Judith Spijkerman uit Nederweert-Eind. De overweging hierbij is dat met dit idee mensen die alleenstaand zijn, ouderen of mensen met een kleine beurs, ook laagdrempelig goederen en diensten kunnen verwerven. Bovendien gaat het verspilling tegen.

Met de indiener van het idee voor de vergroening van Leveroy gaat de fractie in overleg om te kijken hoe dit verder concreet kan worden opgepakt. Ook de andere twee ideeën worden nader onderzocht.

De duizend euro voor het duurzame winnende idee betaalt de partij uit haar raadsvergoeding.

Geen onnodige bomenkap: het kan ook ‘anders’

Leveroysediijk

Afgelopen dinsdag 20 november stond een aantal politiek gevoelige punten op de agenda van de gemeenteraad van Nederweert.

Zo was dankzij Nederweert Anders het collegebesluit tot het kappen van een kleine 200 oude eiken aan de Leveroysedijk opnieuw geagendeerd.

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de verkeersveiligheid van met name de schoolgaande jeugd gewaarborgd blijft, maar niet op deze naar onze mening veel te rigoureuze manier. Wij waren dan ook zeer blij met het vurige pleidooi van de ‘Stichting groen Weert’ die gebruik maakte van het spreekrecht en met het feit dat het college uiteindelijk instemde met ons verzoek tot heroverweging, waarbij de bomenkap beperkt zal worden tot plekken waar dit voor de verkeersveiligheid strikt noodzakelijk is. Bomen verrijken ons landschap, vangen fijnstof af en bevorderen biodiversiteit. Allemaal zaken waar we niet te lichtzinnig mee om moeten gaan!

De besluitvorming rondom het Centrumplan, in de volksmond ‘plan Wijen’, was een reden voor een goedgevulde raadzaal. Op kritische vragen van Nederweert Anders over de status van het voorstel werd duidelijk, dat instemming met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan in principe ook een instemming betekende met het Centrumplan als geheel. Dit ondanks de mogelijkheid tot het uiten van bezwaren en het indienen van zienswijzen na het ter inzage leggen van het plan.

Uiteindelijk stemde Nederweert Anders als enige fractie tegen, met name vanwege de bouwhoogte (5 lagen, 22 meter), de verkeersafwikkeling met name aan de Geenestraat en dan vooral voor het langzaam verkeer, de mogelijke ontwikkelingsbeperkingen voor andere ondernemers en last but not least het verdwijnen van een supermarkt in de omgeving van onze ouderen en daaraan verbonden de twijfels over de levensvatbaarheid van de Lambertushof.

Ook in andere besluiten liet Nederweert Anders zien te gaan voor een inhoudelijke afweging van argumenten, soms dwars door coalitie- en oppositieverbanden heen.

Zo stemden we samen met de VVD en het CDA in met een bestemmingswijziging van een pluimveehouderij dicht bij de kern tot een minder belastende bedrijvigheid,

in een afweging waarbij bezwaren van omwonenden over geluidsoverlast en verkeerstoename zorgvuldig waren meegenomen.

Nederweert Anders wil graag van de inwoners van groot Nederweert horen hoe zij over Nederweerter kwesties denken.

Laat het ons weten of ga met ons in gesprek via: info@nederweert-anders.nl

Els Vaes-Jacobs

Nederweert Anders

Ruim baan voor duurzaamheid en groen: elke dag één boom er bij in Nederweert

Nederweert Anders

De begroting voor onze Gemeente Nederweert is dinsdag 6 november vastgesteld. Ook is er gesproken over de energielabels voor de gemeentelijke gebouwen. Net zoals onze eigen woningen, moeten ook de gebouwen van de gemeente namelijk voldoen aan een groen label, het liefst categorie A (het meest duurzaam). Maar dat hoeft vanuit de landelijke overheid pas in 2030.

De Gemeente heeft besloten om die aanpassing al in 2021 te realiseren en zodoende als overheid het voorbeeld te geven. Daarnaast is een motie aangenomen om zo snel mogelijk te onderzoeken of en wanneer zonnepanelen op het gemeentehuis kunnen worden aangebracht.

Zijn we er dan? Hebben we dan alles gedaan wat mogelijk is? Nee hoor, ook andere onderdelen van het brede spectrum van onze omgeving hebben aandacht gevraagd. Zo zijn wij zijn het niet eens met het rooien van ruim 190, 80 jaar oude eikenbomen aan de Leveroysedijk. Deze bomen zijn belangrijk omdat zij ons landschap verrijken, fijnstof afvangen, maar ook voor de vogels en biodiversiteit in het gebied belangrijk zijn.

Zij zouden moeten verdwijnen omdat zij het asfalt op de weg opdrukken en daardoor overlast veroorzaken voor het verkeer (fietsers, auto’s, landbouwverkeer). De Leveroysedijk (een belangrijke route voor jongeren die naar school gaat) moet veilig zijn. Daar is geen discussie over. Maar het weghalen van 190 bomen in combinatie met het verbeteren van het wegdek is daarvoor NIET de oplossing. Op 20 november gaan wij in de Raadsvergadering daar verder over praten.

Groen is belangrijk, ook op andere plekken. Helaas zien we steeds vaker groen verdwijnen in onze gemeente. Een motie van Nederweert Anders zorgt ervoor dat er in 2019 één boom per dag bijkomt in Nederweert (of een Tiny Forest)! Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in zo’n buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Het streven is om, minimaal 365 bomen in 2019 extra – aanvullend op de bestaande beplantingsplannen – te planten.

Nederweert Anders blijft gaan voor de duurzaamheid en extra Groen in onze gemeente,

Jan van Nierop
Nederweert Anders

Provincie gaat overlast veehouderij aanpakken

Nederweert Anders DWDD

Bericht uit De Limburger
Door Jan Hensels

Met een reeks maatregelen wil de provincie de overlast van stank en uitstoot van ammoniak en fijnstof van de veehouderij verder terugdringen

Vanuit het Rijk is er een bedrag beschikbaar van 200 miljoen euro voor warme sanering en innovatie in de varkenssector.

Lees verder Provincie gaat overlast veehouderij aanpakken

Concept coalitieakkoord JAN-Nederweert Anders-D66

Nederweert Anders Logo

Na weken van onderhandelen is het – bijna – zo ver: het coalitieakkoord ligt klaar! Het  het valt hier te downloaden en te lezen.

Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook bij de verdere uitwerking veel ruimte is voor inbreng vanuit de samenleving. Er zijn vijf kernwaarden vastgesteld die centraal worden gesteld bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Dit zijn: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor alle inwoners en investeringen moeten in het belang zijn van de toekomst van onze jeugd.

De komende dagen zullen alle onderhandelaars in gesprek gaan met de eigen achterban over het akkoord. Maandag 11 juni worden de uitkomsten hiervan in een openbare vergadering teruggekoppeld. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start om 20:45 uur. Iedereen is daarbij welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Voortgang na de verkiezingen!

Ria Stienen

Inmiddels is het ruim een maand geleden dat we 3 zetels hebben behaald bij de verkiezingen. Wat is er allemaal gebeurd en hoe gaat het nu verder?
Het CDA heeft als grootste partij het initiatief genomen en Henk Hermans gevraagd om met alle fracties een gesprek aan te gaan. Vanuit Nederweert Anders hebben we in dit gesprek aangegeven dat we geen voorstander zijn van het in achterkamertjes formeren van een coalitie. We wilden een onafhankelijk procesbegeleider die eerst naar de inhoud van de programma’s van de partijen kijkt en van daaruit gaan werken aan een logische coalitie die het beste in staat kan worden geacht om het programma te gaan uitvoeren. Jan Smolenaars is gevraagd om dit proces te begeleiden, Het is voor alle partijen wennen en aarzelend gaat iedereen mee in het voorstel.

Nadat met alle fracties is gesproken, is een matrix opgesteld met alle punten vanuit de diverse verkiezingsprogramma’s. Hierover konden in een openbare vergadering op 24 april verduidelijkende vragen worden gesteld. Dit bleef redelijk oppervlakkig. De echte verdieping moet nog komen. Omtrent de 3 heikele punten “Buitengebied, Randweg en Centrumplan” is besloten om deze 3 thema’s verder inhoudelijk uit te diepen. Hiervoor wordt het model van “morele oordeelsvorming” gevolgd. Aan de hand van 7 vragen zal door alle partijen inhoudelijk worden ingegaan op hun visie. De 7 vragen zijn:
1. Voor welke keuze sta ik?, beschrijf de situatie, wat acht ik moreel juist?
2. Welke betrokkenen hebben een recht, belang of wens bij deze beslissing?
3. Wie neemt de beslissing?
4. Heb ik nadere informatie nodig om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen?
5. wat zijn de argumenten?
6. Tot welke conclusie kom ik?
7. Ik peil bij mezelf wat ik voel over de genomen beslissing.

Deze aanpak vereist dat alle partijen het achterste van de tong laten zien. Omdat het nieuw is en om te voorkomen dat er alleen politiek correcte antwoorden worden gegeven, is ervoor gekozen om deze morele oordeelsvorming met de gehele raad en het Management Team van de gemeente te doen in een zogenaamde “Heisessie”.
De Heisessie an sich is niet openbaar, de uitkomsten wat ons betreft wel. Dat de Heisessie niet openbaar is heeft niets te maken met ruimtegebrek maar met het creëren van een “veilige” omgeving waarin mensen hun mening kunnen geven.
Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen transparantie en kwaliteit van de uitkomst. Op deze wijze hopen we zaterdag aan het einde van de dag meer helderheid te hebben van wat een logische coalitie gaat worden voor Nederweert.

Hopende iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over het proces.
ik wens u een prettige Koningsdag en na zaterdag zullen we u nader informeren op deze site

Met vriendelijke groet,
Ria Stienen
fractievoorzitter Nederweert Anders

Worstelen met geiten

Nederweert Anders DWDD

Uit De Limburger van vrijdag 30 maart:

Nederweert heeft als eerste in Limburg besloten tot een stop op de uitbreiding van geitenbedrijven. Zorgen over de gezondheid bij mensen spelen een rol. Onder meer de provincie worstelt met het dossier.
DOOR JAN HENSELS

NEDERWEERT/MAASTRICHT

De voormalige varkenshouderij is niet voor de hobby gekocht. Ik wil er graag geiten inzetten. Als dat door het besluit van de gemeenteraad niet kan, dan zullen er varkens in komen. Dat kan op basis van de vergunning die er op ligt. Varkens zorgen echter voor meer uitstoot van ammoniak en fijnstof dan jonge opfokgeiten. Wat wil de gemeenteraad nu eigenlijk”, vraagt Sil Vrenken uit Ospel zich af nu de gemeente Nederweert recent als tot dusverre enige gemeente in Limburg heeft besloten tijdelijk uitbreidingen van geitenhouderijen een halt toe te roepen. Een jaar lang mag er door het opvallende besluit van de gemeenteraad geen geit bij. Ook varkens- en kippenboeren kunnen nu door het besluit niet overschakelen op geiten.

Lees verder Worstelen met geiten

Aantal geiten neemt al jaren toe

Nederweert Anders DWDD

Uit de Limburger van vrijdag 30 maart:

Het aantal geiten is in ons land is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal geiten is in een jaar met 31.500 gegroeid tot ruim 531 duizend dieren, een stijging van 6 procent. Het gaat om de periode tussen 1 april 2016 en 1 april 2017. De groei was met 27 procent het sterkst bij de jonge melkgeiten (jonger dan één jaar).

Lees verder Aantal geiten neemt al jaren toe

Wat is er sinds de verkiezingen zoal gebeurd?

Nederweert Anders Logo
Update 3

Politieke koers wordt in openbaarheid besproken

DOOR PIETERNEL KELLENAERS
Uit de Limburger van vrijdag 30 maart
NEDERWEERT

De gisteravond geïnstalleerde raadsleden in Nederweert gaan de gesprekken die tot een coalitieprogramma moeten leiden, zoveel mogelijk in de openbaarheid voeren. Voor deze coalitievorming wordt een onafhankelijk procesbegeleider benoemd, zo is gisteren afgesproken. De bestaande partijen CDA, JAN en VVD en nieuwkomers (Nederweert Anders en D66) willen per thema overeenstemming proberen te bereiken. Op die manier zal, zo is de verwachting, uiteindelijk duidelijk worden welke partijen het dichtst bij elkaar kunnen komen om een coalitie te kunnen vormen. Ook de vorming van een zakencollege wordt niet uitgesloten, waarbij de wethouders door alle partijen op basis van deskundigheid worden gekozen. Wie de procesbegeleider wordt, is nog niet bekend.

Update 2

Eerste verkennende ronde na verkiezingsuitslag

Nieuwsbericht 1:
CDA heeft een ‘informateur’ (Henk Hermans) benoemd en alle partijen hebben en/of hadden met hem een oriënterend gesprek.
Ook vinden er gesprekken plaats tussen de verschillende partijen over de gang van zaken en hoe men hierin staat.
Nederweert ANDERS heeft nadrukkelijk aangegeven ervoor te zijn dat alles in alle openheid gebeurt. Daarbij vindt Nederweert ANDERS in volgorde belangrijk:  éérst de inhoud, dán de partijen die dit het beste kunnen gaan realiseren en dán de poppetjes.

Nederweert Anders houdt gewapend met prikstokken en vuilniszakken opruimactie

Nederweert Anders is zaterdag 24 maart aan het werk gegaan in het kader van de actie Nederland Schoon om Nederweert schoner te maken.

Vanaf het terrein van de waterscouting, die zo vriendelijk was om de faciliteiten beschikbaar te stellen, gingen we met prikstokken en vuilniszakken aan de slag om zwerfvuil op te ruimen in ons dorp. Al met al  zijn er aardig wat flessen, blikjes, plastic bloempotjes, oude vuurwerkhoedjes, doppen, dekseltjes en ander zwerfvuil opgeruimd.